Členovia AVLS/SVLS podpíšu dodatky s VšZP platné od 1.1.2019

Milí kolegovia, členovia AVLS/SVLS,

v priebehu najbližších dní Vám bude poštou doručený nový zmluvný dodatok medzi Vami, ako poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP).

Našou požiadavkou bolo pri zazmluvnení výkonov aj ďalšie zvýšenie kapitačných platieb. Úplne pragmaticky však bolo treba žiadať navýšenie, na ktoré VšZP v súčasnej situácii reálne má. Poistenci štátu okrem ekonomicky aktívnych pracujúcich tvoria významnú časť jej poistencov. Existenčne tak závisí od odvodov za poistencov štátu (dôchodcovia, deti, nezamestnaní). Rovnaká je situácia aj v ostatných zdravotných poisťovniach. Memorandum, ktoré AVLS/SVLS podpísalo s VšZP, bolo odrazom snahy nájsť riešenie, ktoré zaistí stabilitu v našich ambulanciách.

Osobne považujem za korektné, že vedenie VšZP sa snažilo vo vzniknutej situácii nájsť riešenie v rámci svojich možností. Súčasný stav nie je optimálny, ale určite je reálny. AVLS/SVLS akceptuje zvýšenie kapitácie tak, ako sme sa dohodli na rokovaniach a odporúča svojim členom nový dodatok podpísať. Mnohí kolegovia z iných organizácií realisticky vyhodnotili situáciu rovnako – preto si napriek udelenému mandátu dodatky už podpísali sami. Situácia je jasná – navrhnutý rizikový rozpočet pre zdravotníctvo a pasivita MZ SR ako jediného akcionára VšZP pri jeho tvorbe je však alarmujúca. Výbor pre zdravotníctvo NR SR má rovnaký názor, pretože rokovanie o rozpočte pozastavil a vyžiadal si predbežné rozpočty všetkých troch zdravotných poisťovní, aby posúdil dopady návrhu MZ SR v roku 2019. Pokiaľ sa rezort zdravotníctva nedofinancuje, hrozí, že všetky zdravotné poisťovne môžu predložiť rozpočty s “červenými číslami”. Reálne je tak ohrozené poskytovanie nielen ambulantnej zdravotnej starostlivosti.

Podstatné je, že napriek tejto situácii, sme vyrokovali prvé navýšenie platieb do našich ambulancií od 1.7.2018 a ďalšie bude obsahom dodatkov od 1.1.2019. V prípade maximálneho využitia všetkých novozazmluvných kapitácií a výkonov nad rámec kapitácie pri 1000 poistencoch VšZP môže všeobecný lekár pre dospelých zarobiť zhruba 700 EUR mesačne navyše oproti faktúram v novembri 2017.

AKO VYZERÁ NOVÝ DODATOK A ČO OBSAHUJE?

Porovnajte si text dodatku, ktorý dostanete so vzorovým dodatkom uvedeným na tejto stránke. Musí byť identický. Takýto dodatok odporúčame našim členom PODPÍSAŤ. Ak bude rovnaký, oba dodatky podpíšete, opečiatkujete a pošlete do VšZP. V prípade akýchkoľvek odchýlok v texte nás bez odkladu kontaktujte.

NOVÍ ČLENOVIA AVLS/SVLS – BÝVALÍ ČLENOVIA ZAP budú teraz podpisovať dva dodatky. Jeden im bude garantovať zvýšenie platieb kapitácie a výkony na úroveň ostatných členov AVLS/SVLS od 1.12.2018. Druhý dodatok bude platný od 1.1.2019 s ďalším navýšením kapitácie.

“STARÍ” ČLENOVIA AVLS/SVLS dostanú na podpis iba jeden dodatok s platnosťou od 1.1.2019.

Počas víkendu s Vami ako obyčajne prejdeme všetky nové právne a odborné súvislosti v dodatku – komentár bude zavesený tu.

Kompletný text dodatku je zavesený na www.avls.sk v časti Zdravotné poisťovne.

Autor: Monika Palušková

Foto: VšZP, fotolia.com