Nové Dodatky s Dôverou pre členov Aliancie platné od 1.9.2018

Vážení členovia Aliancie všeobecných lekárov Slovenska (SVLS/AVLS),

Aliancia všeobecných lekárov Slovenska po zložitých pracovných stretnutiach úspešne uzatvorila rokovania s Dôverou. Pôvodne navrhnutý text Dodatku sme pre našich členov odmietli podpísať. Rôzne žonglovanie s “dodatkovou” či “zvýhodnenou” kapitáciou alebo inými s príplatkami dávajú priestor na chaos a nedorozumenia pri financovaní našich ambulancií. Nikoho z nás nezaujímajú čudné vzorce, ktoré nemáme chuť ani čas lúštiť. Vykazovanie za výkony a úhrady za ne musia byť jasné, pre každého všeobecného lekára zrozumiteľné a jasne kontrolovateľné.

S VšZP sme začiatkom leta vyrokovali korektnú zmluvu a množstvo výkonov nad rámec kapitácie, ktoré majú pre všeobecných lekárov, ktorí majú záujem sa o svojich pacientov starať, veľmi slušný finančný benefit. Všeobecní lekári nikdy v histórii nemali toľko kompetencií a ich faktúry sa s minulosťou nedajú ani porovnať. Za odvedenú prácu žiadame od všetkých zdravotných poisťovní adekvátnu odmenu. Chceme mať dostatok možností pacientov vyšetrovať, ošetrovať a moderne liečiť a dostať za to slušnú odmenu. Takú, aká nám právom patrí.

Tím všeobecných lekárov, právnikov a ekonómov v AVLS vždy pripravuje komplexné právne a finančné analýzy dokumentov ponúkaných všetkými partnerskými subjektami vrátane zdravotných poisťovní. Výsledkom našej snahy o zlepšenie právnych a ekonomických podmienok pre všeobecných lekárov sú Dodatky k zmluvám vo VšZP a v Dôvere.

Keďže Dôvera nemala záujem pristúpiť na model vykazovania využitý pre všeobecných lekárov vo VšZP, v Dôvere sme teda na základe vzájomnej dohody vyrokovali nový model vykazovania a financovania:

a/ aby sme ho zjednodušili,

b/ aby sme zvýšili kompetencie – prvý raz je konečne v Dôvere osobitne zaplatená starostlivosť o chronických pacientov s artériovou hypertenziou a dyslipidémiou,

c/ aby sme za ich uplatňovanie dostali primeranú finančnú úhradu,

d/ aby sme sprehľadnili odmeňovanie,

e/ aby sme odlíšili tých, čo pracujú a starajú sa o svojich pacientov od tých, čo to nerobia,

f/ aby tí, čo sú aktívni, mali svoju prácu zaplatenú.

To sú ďalšie kroky na zásadnú zmenu financovania všeobecného lekárstva v SR presadzované Alianciou všeobecných lekárov Slovenska.

Po obdržaní Dodatkov si pozorne skontrolujte text Vášho Dodatku so vzorovým umiestneným na webovej stránke Aliancie v časti Zdravotné poisťovne. Tento Dodatok bol schválený Prezídiom AVLS. Váš Dodatok musí byť identický s uverejneným. V prípade, že je vo všetkých bodoch rovnaký, svoj Dodatok podpíšte a zašlite do Dôvery.

Dodatok k Zmluve so zdravotnou poisťovňou Dôvera je pre členov Aliancie uverejnený na www.avls.sk časť Zdravotné poisťovne.

Ak zistíte akýkoľvek rozdiel v texte alebo v tabuľkách, Váš Dodatok nepodpisujte a okamžite kontaktujte Sekretariát SVLS/AVLS.

Autor: Monika Palušková

Foto: Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s., Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS)